Hai An Center

  • Địa chỉ dự án: Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại: 0987 401 070
  • Email: info@haiancenter.com.vn